General Terms & Conditions

 1. Obchodná spoločnosť MUVIT, s.r.o., so sídlom Martina Rázusa 8336/23A,010 01 Žilina, Slovenská Republika, IČO: 52099423, DIČ: .......... IČ DPH:.........., zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,vložka číslo 71418/L, e-mail: info@muvit.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) jeprevádzkovateľom webovej stránky: www.muvit.sk (ďalej len „webovástránka“).
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb na webovej stránke prevádzkovateľa.
 3. VOP sú záväzné pre všetkých registrovaných užívateľov webstránky, ktorí využívajú služby webstánky a ktorí svojou dobrovoľnou registráciou k VOP pristupujú. Tieto VOP vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a legislatívy EÚ.
 4. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené vo VOP, v objednávke alebo v zmluve medzi prevádzkovateľom a tretími osobami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právom EÚ.
 5. Na používanie tejto webovej stránky sa taktiež vzťahujú PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB PREVÁDZKOVATEĽA WEBOVEJ STRÁNKY.
 6. Objednávateľ služby (ďalej aj „objednávateľ”) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom objednávkového formulára (ďalej len „objednávka”) na webovej stránke objedná služby. Predpokladom objednania služby je registrácia na webovej stránke a pristúpenie k VOP. Objednávateľovi bude na základe registrácie zriadený účet na stránke prevádzkovateľa, ku ktorému budú pridelené prístupové údaje. Po prihlásení sa do tohto účtu môže objednávateľ zadávať objednávky a kontrolovať, či prehliadať si svoje staršie objednávky.
 7. Poskytovateľ služby (ďalej aj „poskytovateľ”) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje prepravné služby, logistické služby, sťahovacie služby a iné doplnkové služby a tieto služby ponúka prostredníctvom predkladania záväzných cenových ponúk v reakcii na objednávku objednávateľa zadanej na webovej stránke prevádzkovateľa. Predpokladom predkladania záväzných cenových ponúk poskytovateľom je žiadosť o registráciu na webovej stránke prevádzkovateľa, schválenie tejto registrácie prevádzkovateľom a pristúpenie k VOP. Za účelom schválenia registrácie má prevádzkovateľ právo od poskytovateľa na základe jeho žiadosti o registráciu na webovej stránke požadovať osobné stretnutie a predloženie dokladov podľa rozhodnutia prevádzkovateľa potrebných na registráciu na webovej stránke za účelom ponúkania služieb na webovej stránke. Po schválení registrácie bude poskytovateľovi zriadený účet na stránke prevádzkovateľa, ku ktorému budú pridelené prístupové údaje. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu neschváliť registráciu poskytovateľa.
 8. Služby sú všetky ponúkané služby na webovej stránke prevádzkovateľa (ďalej len „služby”), a to najmä služby nakládky, prevozu, dovozu a vykládky tovaru a komplexné sťahovacie služby a ostatné s nimi súvisiace služby podľa požiadaviek objednávateľa, teda najmä prepravné služby, logistické služby, sťahovacie služby a iné doplnkové služby dodatočne dohodnuté podľa potreby objednávateľa.
 9. Zmluvou o sprostredkovaní (ďalej len „zmluva”) sa rozumie sprostredkovanie uzavretia zmluvy o preprave alebo dodaní tovaru a poskytovaní služieb, ktorú uzatvára prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ s poskytovateľom. Za sprostredkovanie patrí prevádzkovateľovi provízia vo výške 12,50 % z ceny dojednanej služby, ak nie je stranami dohodnuté inak. Nárok na províziu vzniká prevádzkovateľovi uzavretím zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom a plnením podľa nej. Za cenu poskytovanej služby sa považuje celková dohodnutá cena vrátane jej potenciálneho zvýšenia v súlade s bodom 14. VOP. Za dohodnutú cenu služby sa nepovažuje jej potenciálne zníženie z dôvodu na strane poskytovateľa.
 10. Prevádzkovateľ technicky zabezpečí objednávateľovi a poskytovateľovi príležitosť na uzatvorenie zmluvy podľa bodu 11. týchto VOP a prostredníctvom svojej infolinky – email: info@muvit.sk a tel. č. 0944 200 452 bezodkladne zabezpečí vzájomné oznamovanie okolností dôležitých pre rozhodovanie o uzatvorení zmluvy objednávateľa s poskytovateľom.
 11. VOP sú záväzné pre registrovaných užívateľov, ktorí v záujme využiť obsah služieb zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa majú záujem o uzavretie vzájomného právneho vzťahu medzi poskytovateľom služby a objednávateľom služby. Objednávateľ si objedná služby vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. Je v záujme objednávateľa, aby objednávku zadal včas pred plánovaným termínom jej vybavenia. Poskytovatelia po prihlásení sa do účtu na webovej stránke prevádzkovateľa uvidia objednávky zadané objednávateľmi, na ktoré môžu reagovať záväznými cenovými ponukami. Ak sa poskytovateľ rozhodne predložiť záväznú cenovú ponuku, na základe objednávky služieb objednávateľa predloží takúto ponuku, ktorá bude spolu s prípadnými cenovými ponukami ostatných poskytovateľov odoslaná objednávateľovi. Potvrdením ktorejkoľvek zo záväzných cenových ponúk zo strany objednávateľa vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom zmluvný vzťah o preprave alebo o dodaní tovaru alebo poskytovaní služby (ďalej len „zmluva o preprave alebo o dodaní tovaru a poskytovaní služby” alebo „sprostredkúvaná zmluva“).
 12. Poskytovateľ a objednávateľ berú na vedomie, že prevádzkovateľ webovej stránky nenesie zodpovednosť za uplatňovanie akýchkoľvek vzájomných nárokov vyplyvajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom. Prevádzkovateľ sa však zaväzuje k poskytnutiu pomoci pri riešení akýchkoľvek problémov pri vybavovaní objednávky a akýchkoľvek sporov medzi stranami sprostredkúvanej zmluvy. Poskytovateľ a objednávateľ súčasne berú na vedomie, že prevádzkovateľ negarantuje neprerušený plný technický chod webovej stránky ani výpadky webovej stránky v dôsledku vyššej moci, škodovej udalosti, či okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 13. Objednávka je objednávka služieb, vyplnená objednávateľom priamo na webovej stránke prevádzkovateľa. Za správnosť vyplnenia objednávky zodpovedá vždy objednávateľ služby. Prevádzkovateľ webovej stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vyplnenie objednávky na webovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ si je plne vedomý následkov, ktoré vzniknú v súvislosti s vyplnením objednávky.
 14. Pokiaľ objednávateľ pri vyplnení objednávky neuvedie všetky požadované informácie alebo nedoplní informácie zjavne potrebné pre riadne a včasné splnenie zmluvy na strane poskytovateľa má poskytovateľ právo zvýšiť dohodnutú cenu služby o 10 %. V prípade, že v objednávke objednávateľ uvedie chybné, nesprávne alebo nepravdivé informácie, má poskytovateľ právo na zvýšenie ceny dohodnutej služby až o 50 %, ak sa strany nedohodnú inak. V prípade, ak budú naplnené dôvody pre zvýšenie ceny poskytovanej služby a objednávateľ vyjadrí svoj nesúhlas so zvýšením ceny, resp. neumožní poskytnutie objednaných služieb, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 12,5 % zo sumy predloženej záväznej cenovej ponuky poskytovateľa a poskytovateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % zo sumy predloženej záväznej cenovej ponuky poskytovateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá z takého konania objednávateľa mohla poskytovateľovi vzniknúť.
 15. Poskytovateľ môže meniť záväznú ponuku iba do momentu jej prijatia objednávateľom.
 16. Ak poskytovateľ v lehote kratšej ako 48 hodín pred termínom vybavenia objednávky v zmysle bodu 11. VOP stornuje sprostredkúvanú zmluvu, je povinný znášať náklady vybavenia tejto objednávky iným poskytovateľom registrovaným na webovej stránke prevádzkovateľa alebo iným neregistrovaným poskytovateľom a to vo výške rozdielu medzi jeho záväznou cenovou ponukou a skutočnými nákladmi na vybavenie objednávky. V prípade vybavenia objednávky neregistrovaným poskytovateľom je poskytovateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 12,5 % z dohodnutej ceny objednanej služby.
 17. Ak objednávateľ stornuje sprostredkúvanú zmluvu v lehote kratšej ako 48 hodín pred dohodnutým termínom vybavenia objednávky v zmysle bodu 11. VOP, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 12,5 % z dohodnutej ceny objednanej služby a poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % z dohodnutej ceny objednanej služby, v prípade ak objednávateľ stornuje sprostredkúvanú zmluvu v lehote kratšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom vybavenia objednávky je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z dohodnutej ceny objednanej služby a v prípade, ak objednávateľ nestornuje sprostredkúvanú zmluvu, ale vybavenie objednávky neumožní (nedostaví sa na dohodnuté miesto, odmietne vybavenie objednávky, aktívne zmarí vybavenie objednávky a pod.) je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z dohodnutej ceny objednanej služby. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 18. V prípade, ak nebude možné vybaviť objednávku v dôsledku vyššej moci, škodovej udalosti, či okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov objednávatelovi ani poskytovateľovi nevznikajú povinnosti uhrádzať akékoľvek vyššie dojednané zmluvné pokuty.
 19. Komunikáciu medzi objednávateľom a poskytovateľom bude zabezpečovať prevádzkovateľ.
 20. Objednávateľ je povinný dôkladne si skontrolovať stav dovážaného tovaru, resp. presťahovaných hnuteľných vecí, pričom na tento účel mu je poskytovateľ povinný poskytnúť dostatočný čas.
 21. Riadne vybavenie objednávky si objednávateľ a poskytovateľ navzájom písomne potvrdia na pripravenom formulári. Akékoľvek zistené poškodenie tovaru, či sťahovaných hnuteľných vecí vzniknuté počas prepravy je objednávateľ povinný uviesť vo formulári v časti zápisu o škode. Na podklade takého zápisu je objednávateľ oprávnený vzniknutú škodu reklamovať u poskytovateľa, a to bez zbytočného odkladu.
 22. Prevádzkovateľ bude províziu účtovať poskytovateľovi jedenkrát mesačne v súlade s bodom 9. VOP, ak sa strany nedohodli inak. Faktúra prevádzkovateľa bude splatná v lehote 15 dní od jej vystavenia, ak sa strany nedohodli inak. Provízia nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Provízia nezahŕňa ani poplatky bánk účtované v súvislosti s vykonanými finančnými operáciami. Prevádzkovateľ aj poskytovateľ znáša poplatky svojej banky. Províziu je poskytovateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom. Pri omeškaní s úhradou provízie je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od poskytovateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne zo sumy neuhradenej provízie odo dňa splatnosti faktúry až do dňa zaplatenia.
 23. Prevádzkovateľ webovej stránky neručí poskytovateľovi za riadne a včasné zaplatenie ceny služieb za kupujúceho.
 24. Poskytovateľ sa zaväzuje pri realizácii zmluvy o preprave alebo o dodaní tovaru a poskytovaní služby postupovať starostlivo, v súlade so všetkými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právom EÚ.
 25. Poskytovateľ v plnej miere zodpovedá za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo jeho konaním v rozpore s týmito VOP alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právom EÚ.
 26. Prevádzkovateľ má výhradné právo na webstránke nesprístupniť alebo vymazať z databázy poskytovateľa, ak údaje poskytovateľa nesúvisia s účelom pre ktorý je zriadená webová stránka prevádzkovateľa alebo, ak bezdôvodne minimálne 2 x odvolal záväznú cenovú ponuku potom ako ju objednávateľ prijal alebo, ak svojim konaním porušil VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR a právo EÚ, ak sa strany nedohodli inak.
 27. Každý objednávateľ môže mať zaregistrovaný najviac jeden užívateľský účet. Objednávateľ musí mať spôsobilosť na právne úkony a nesmie svoj užívateľský účet umožniť využívať iným osobám. Porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi webovej stránky a iným tretím osobám (napr. poskytovateľ).
 28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo preverenia objednávateľa priamo u objednávateľa požadovaním predloženia potrebných dokladov alebo v dostupných informačných zdrojoch. Ak prevádzkovateľ pri preverovaní objednávateľa alebo počas poskytovania služieb zistí, že ide o neoprávnenú registráciu (napr. ide neexistujúcu alebo vymyslenú fyzickú osobu alebo osobu vydávajúcu sa za kupujúceho pod menom inej fyzickej osoby), v takom prípade je prevádzkovateľ oprávený neumožniť poskytovanie služieb a zrušiť registráciu objednávateľa na webovej stránke najmä v prípade závažného porušenia pravidiel uvedených v týchto VOP. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu objednávateľa, ak koná v rozpore s VOP, objednávkou, alebo zmluvou o preprave alebo o dodávke tovarov alebo poskytovaní služieb alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany iných používateľov webovej stránky prevádzkovateľa, môže byť podľa odôvodneného názoru prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných služieb.
 29. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením vôle zrušiť svoju registráciu. Zrušenie registrácie na požiadavku objednávateľa nemá žiaden vplyv na plnenie povinností z už uzatvorenej sprostredkúvanej zmluvy.
 30. Objednávateľ má výlučné právo prístupu k objednaným službám. Prístup k objednaným službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie objednávky neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
 31. Zrušiť, stornovať alebo inak ukončiť objednávku alebo zmluvu o preprave alebo o dodaní tovaru a poskytovaní služby nie je možné, ak už na základe nej boli poskytnuté služby, resp. jej časť objednávateľovi.
 32. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb v súvislosti s právami a povinnosťami upravenými v týchto VOP vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa objednávateľ tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 33. Prevádzkovateľ negarantuje poskytovateľovi uzavretie zmluvného vzťahu s objednávateľom, resp. užívateľmi webovej stránky v postavení objednávateľov. Rovnako prevádzkovateľ negarantuje objednávateľovi uzavretie zmluvného vzťahu s konkrétnym poskytovateľom, resp. s užívateľmi webovej stránky zaregistrovanými v postavení poskytovateľov služieb.
 34. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na webovej stránke, ak preukáže existenciu okolností vylučujúcich jeho zodpovednosť, ktorou je napr. preverenie oprávnenosti registrácie užívateľov webovej stránky pred registráciou.
 35. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ušlý zisk, ktorý môže užívateľom webovej stránky vzniknúť používaním webovej stránky.
 36. Obsah webovej stránky (databázy, vyobrazenia, fotografie, animácie, zvukové záznamy, videá, texty) je vlastníctvom prevádzkovateľa, resp. iných tretích osôb, ktoré sú v postavení dodávateľov prevádzkovateľa, a je chránený právnymi predpismi SR a medzinárodnými zmluvami upravujúcimi autorské práva a ostatnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú právo duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ udeľuje registrovaným užívateľom obmedzenú licenciu na používanie obsahu webovej stránky na stanovený účel. Akýkoľvek neoprávnený zásah do autorského práva prevádzkovateľa a jeho zneužitie má trestnoprávne následky. Databáza prevádzkováteľa je jeho autorským dielom a jej zneužitie má trestnoprávne následky.
 37. Všetky vzťahy neupravené vo VOP alebo zmluve sa riadia právom Slovenskej republiky a to aj pokiaľ právny vzťah založený VOP alebo zmluvou bude obsahovať zahraničný prvok.
 38. Spory a nezrovnalosti medzi stranami vyplývajúcimi z VOP alebo zmluvy sa budú riešiť v prvom rade mimosúdnou cestou v dobrej viere. Ak sa ich nepodarí vyriešiť mimosúdne, strany sporu sa dohodli, že je daná súdna právomoc súdov Slovenskej repupliky.
 39. Salvatorská klauzula: Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP alebo zmluvy stane neplatné alebo nevykonateľné, zostáva platnosť ostatných ustanovení VOP alebo zmluvy nedotknutá. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. V prípade, že nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, strany sa dohodli, že prevádzkovateľ nahradí neplatné ustanovenie takým ustanovením, ktoré svojim obsahom najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia a ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický účel daného neplatného ustanovenia ako aj samotných VOP alebo zmluvy.
 40. Akékoľvek práva a povinnosti alebo pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito VOP alebo zmluvou je možné postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. To sa nevzťahuje na prevádzkovateľa.
 41. Prevádzkovateľ zverejnil VOP na webovej stránke. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Pokiaľ by VOP boli vyhotovené aj v iných jazykoch, záväzné je vyhotovenie VOP v slovenskom jazyku.
 42. VOP platia aj po skončení právneho vzťahu prevádzkovateľa a tretích strán až do úplného vysporiadania ich vzájomných právnych vzťahov.
 43. Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 44. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI A PODMIENKACH RIEŠENIA SPORU PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ ako osoba, ktorá v zmluvnom vzťahu nevystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ak nie je spokojný s vybavením reklamácie (dodanie tovaru, poskytnutie služby) alebo sa domnieva, že jeho právo bolo porušené, môže požiadať o jej prešetrenie na e-mailovej adrese info@muvit.sk a pokiaľ táto bola vybavená zamietavo alebo po 30 dňovej lehote, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou EÚ, vyplnením online formulára https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov-1. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov zo spotrebiteľských zmlúv uzavretých na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sú zmluvy o preprave okrem jeho ust. § 4 ods. 1 až 3 z tohto zákona vylúčené.
 45. 45. VOP nadobudajú platnosť dňom 8.4.2019.
This website uses cookies. If you continue browsing the website you give a permission to use cookies. For more information click here.
OK
You can also create order by calling at
+421 944 200 452