GDPR

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB PREVÁDZKOVATEĽA WEBOVEJ STRÁNKY

PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018 (ĎALEJ LEN „GDPR“), PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 (ĎALEJ LEN „ZÁKONA“) A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 1. Obchodná spoločnosť MUVIT, s.r.o., so sídlom Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina, Slovenská Republika, IČO: 52 099 423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 71418/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.muvit.sk (ďalej len „webová stránka“), ktorý osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
 2. Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, ktorá prevádzkovateľovi poskytla svoje osobné údaje.
 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, adresy, čísla telefónu, mejlovej adresy, IP adresy, súborov cookies, príp. iných identifikátorov.
 4. Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania vychádza z jedného alebo viacerých právnych základov podľa GDPR, a to:
  • Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré účely; pri spracúvaní osobných údajov na základe vyjadrenia súhlasu má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý môže dotknutá osoba realizovať aj prostredníctvom formulárov, prostredníctvom žiadosti zaslanej na emailovú adresu gdpr@muvit.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
 5. Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa jej zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb počas doby, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracúvania a v rozsahu potrebnom na dodržanie príslušných právnych predpisov.
 7. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie práv a povinností plynúcich zo zmluvy a to na obdobie trvania zmluvy a práv, povinností a záväzkov plynúcich zo zmluvy a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa na obdobie plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a v prípade spracúvania údajov na základe udeleného súhlasu výlučne na obdobie trvania tohto súhlasu.
 8. Kategóriami príjemcov spracúvaných osobných údajov sú –Tretia strana (predávajúci služby), ktorá dotknutej osobe dodá služby na základe zmluvy o sprostredkovaní, poskytovateľ webhostingu Websupport s.r.o, spoločnosť zabezpečujúca servis webstránky prevádzkovateľa Muvit s.r.o, poskytovateľ právnych služieb prevádzkovateľa Advokátska Kancelária Bednářová & Hodoňová, spoločnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujúca účtovníctvo SVL-UCT2, s.r.o a iné subjekty ako daňové úrady, daňoví poradcovia, audítori, súdy, exekútori a orgány činné v trestnom konaní.
 9. Spracúvanie osobných údajov na účely realizácie objednávky sprostredkovania služieb. Účel spracúvania osobných údajov: sprostredkovanie predaja služby, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie a komunikácias dotknutou osobou ohľadne obsahu sprostredkovania služby, plnenie zmluvy, uplatňovanie nárokov zo zmluvy. Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu na plnenie zmluvy o sprostredkovaní služieb realizovanej prostredníctvom webovej stránky, ktorej dotknutou osobou je objednávateľ sprostredkovania predaja služby, alebo na vykonanie úkonov pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom podľa osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ide najmä o tieto všeobecne záväzné právne predpisy: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov na účely osobných záujmov prevádzkovateľa a tretích osôb, na uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa a tretích osôb. Doba uchovávania osobných údajov: prevádzkovateľ uchováva doklady týkajúce sa dotknutej osoby po dobu 10 rokov od vzniku zmluvného vzťahu prevádzkovateľa s dotknutou osobou. Kategórie príjemcov spracúvaných osobných údajov sú: Tretia strana (predávajúci služby), ktorá dotknutej osobedodá služby, poskytovateľ webhostingu Websupport s.r.o., spoločnosť zabezpečujúca servis webstránky prevádzkovateľa Muvit s.r.o., spoločnosť zabezpečujúca účtovníctvo SVL-UCT2, s.r.o..
 10. Spracovanie osobných údajov na účely registrácie na webovej stránke a účely prezentácie činnosti a marketingu. Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, telefónne číslo, mejlová adresa. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Doba uchovania osobných údajov: prevádzkovateľ uchováva doklady týkajúce sa dotknutej osoby po dobu 10 rokov od vzniku zmluvného vzťahu prevádzkovateľa s dotknutou osobou. Kategória príjemcov osobných údajov:poskytovateľ webhostingu WebSupport s.r.o, spoločnosť zabezpečujúca servis a údržby webstránky prevádzkovateľa Muvit s.r.o..
 11. Súbory cookies. Webová stránka prevádzkovateľa používa súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ webovej stránky nadobudne od dotknutej osoby na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viaceré účely.
 12. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 13. Dotknutá osoba je oprávnená požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, získať prístup k týmto osobným údajov a informácie o účele ich spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov, ak je to možné aj predpokladanú dobu uchovávania, existencii práva požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti takému spracúvaniu, práve podať sťažnosť dozornému orgánu a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v takom prípade zmysluplné informácie o použitom postupe. Dotknutá osoba tak môže učiniť na uvedených formulároch.
 14. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 15. Dotknutá osoba má právo požadovať bezodkladnú opravu a doplnenie neúplných údajov, bezodkladné vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, ak dotknutá osoba odvolá vyjadrený súhlas, ak namieta proti spracovaniu, ak sa údaje spracúvajú nezákonne, ak ide o splnenie zákonnej povinnosti podľa práva únie alebo práva členského štátu a žiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ je každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania povinný oznámiť každému príjemcovi osobných údajov.
 16. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a právo preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 17. Dotknutá osoba má napokon právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovaloautomatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 18. Prevádzkovateľ, prevádzkovateľom poverení zamestnanci,resp. iné poverené osoby a externé osoby spolupracujúce s prevádzkovateľom sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých osôb, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s nimi.
 19. Poverení zamestnanci prevádzkovateľa a iné oprávnené osoby z titulu ich poverenia prevádzkovateľom a externé osoby spolupracujúce s prevádzkovateľom, ktoré majú prístup k osobným údajom sú povinní spracúvať osobné údaje dotknutých osôb len na základe presných pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď sa to od neho vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu Únie. Od pokynov prevádzkovateľa nie je možné sa odchýliť.
 20. Poskytovateľ zaručuje bezpečnosť osobných údajov dotknutých osôb prijatím takých technických, organizačných a iných opatrení, aby sa zabezpečila ochrana práv a osobných údajov dotknutých osôb v súlade s GDPR a ZÁKONOM.
 21. Všetky otázky súvisiace so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom budú prevádzkovateľom vybavované prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@muvit.sk alebo písomne, ktoré budú doručené na adresu sídla prevádzkovateľa.

Na stiahnutie:
ODVOLANIE SÚHLASU A ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY

This website uses cookies. If you continue browsing the website you give a permission to use cookies. For more information click here.
OK
You can also create order by calling at
+421 944 200 452